Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 29

280)1921 Anayasasını açıklayınız.
Milli Egemenlik ilkesi,ilk olarak 1921 Anayasası ile benimsenmiştir.Cumhuriyetin ilanı,İkinci dönem TBMM tarafında 1921
Anayasasında 1923 yılında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.Meclis Hükümeti sistemi benimsenmiştir.Cumhurbaşkanlığı
sistemi ilk kez 1923 yılında 1921 Anayasasında yapılan değişiklikle oluşturulmuştur.

281)1924 Anayasasını açıklayınız.
Karma Hükümet sistemi Benimsenmiştir.Cumhuriyet in ilanı ile kabine sistemi oluşturulmuştur.Anayasa sertliği sözkonusudur.
Öncelikle 1928 yılında Devletin dini islamdır maddesi anayasadan çıkarılmış 1937 yılında da 6 Atatürk ilkesi anayasaya
alınmıştır.Çoğunlukçu Demokrasi anlayışı vardır.

282)1982 Anayasasını açıklayınız.
Daha ayrıntıcıdır.Bir defaya mahsus Cumhurbaşkanını halk secmeli diye öngörmüştür.Katı ve serttir.Otpritenin ağırlığı
artmıştır.Yürütme organı güçlendirilmiş,Cumhurbaşkanı makamı güçlendirilmiştir.Daha az katılımcı bir demokrasi modelini
benimsemiştir.

283)Vesayet denetimi nedir?
Yerinden Yönetim kuruluşlarınınkendileri dışındaki başka idari kuruluşlar tarafından yasaların öngördüğü sınırlar içinde
denetlenmesine denir.

284)Genel ve Yerel Seçimlerde Oy kullanamayacak kişiler kimlerdir?
Silah altında bulunan er ve erbaşlar,Askeri öğrenciler,Taksirli suçlarda hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında
bulunan hükümlüler oy kullanamaz

285)TBMM nin görev ve yetkilerini açıklayınız.
Kanun koymak,değiştirmek ve kaldırmak
Bakanlar kurulunu ve Bakanları denetlemek
Bakanlar kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
Genel ve özel af ilanına karar vermek
Anayasanın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

286)Cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir?
Türk vatandaşı olmak
Kırk yaşını doldurmuş olmak
Yükseköğrenim yapmış olmak
TBMM üyesi veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olma

287)Temsilde Adalet ilkesi nedir?
Seçimlerin serbest,eşit,gizli,tek dereceli genel oy,açık sayım ve döküm ögeleriyle özetlenmekte ve oylar orantılı temsilci
sayısıyla yaşama geçilmesidir

288)Müdafi nedir?
Şüpheli ya da sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı ifade eder

289)Erzurum Kongresinin Önemini açıklayınız?
Amacı toplanış şekli ve niteliği bakımından bölgesel olmakla birlikte,aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.
Misak-ı Milli kararlarına öncülük etmiştir.Toplanan Ulusal güçlerle ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesime
karar verilmiştir.Yeni bir devlet kurulması düşüncesi açıkça belirtilmiştir.İlk kez Manda ve Himaye fikri reddedilmiştir.
Sivas Kongresine ışık tutmuş;Ulusal birlik yolunda atılan önemli bir adım olmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi