Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 49

91– ‘‘Acele işe şeytan karışır’’ sözünü açıklayınız.
Sakin olmak ve itidalli hareket etmek her zaman gereklidir. Çünkü acele eden bir insanın hata yapma ihtimali sakin bir insandan daha fazladır. En iyi bilinen ve yapılan iş dahi aceleye getirildiğinde yarım yamalak ve eksik yapıldığı görülecektir. Bunun sebebi acele eden kişi aklî melekelerini tam olarak kullanamaz. Bu sebeptendir ki acele giden ecele giden demişlerdir.
94- ‘‘Herkes kendi evinin önünü süpürmeli‘’ sözünü açıklayınız.
Toplumun her ferdi kendi üzerine düşen görevi yaptığı zaman tüm dengeler yerine oturur, eksiklik ve kusurlar ortadan kalkar. Çünkü yerine getirilmeyen sorumluluklar başka insanların sırtına kalır. Bu yük ise ağır olduğundan altından kalkılamaz ve yapılması gereken işler ortada kalır. Bu durum gösteriyor ki herkesin küçük bir katkısı, bazı insanların büyük katkısından daha çok iş görmektedir
95– Atatürk’ün ‘‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’’ sözünü açıklayınız.
Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Zekâyı, çevikliği ve ahlakı bir bütün ol

101 – ‘‘Arpa eken buğday biçmez’’ sözünü açıklayınız
İki anlama gelebilir.
1. ( İlki ) Kötü bir davranışta bulunan insan bunun karşılığında iyilik göremez.
2. ( İkincisi ) Yapmaya çalıştığı işin üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz. Arsızın yüzüne tükürmüşler, “yağmur yağıyor” demiş. Arsız insan kişiliğini, saygınlığını, utanma duygusunu yitirmiş insandır. Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse, söz işitse yine de aldırış etmez; pişkinliğe vurup iyi bile karşılar.
103 – Cumhuriyetin ilanı ?
29 Ekim 1923

104 – Atatürkün ilkelerini açıklayınız ?
Cumhuriyetçilik ;Cumhuriyetçilik ulus egemenliği temeline dayanır, Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir. En önemli unsur seçimdir. Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir. (Demokrasi) “Değişmez yönetim biçimi” olduğu için temel ilkelerin başına konulmuştur. En önemli özellik düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Cumhuriyetçiliğin temel sonuçları Milliyetçilik ve Halkçılık ilkeleridir.
Milli egemenlik ,hakın kendi kendini yönetmesi,seçim,demokrasi,düşünce özgürlüğü,Çok partili yaşam,milli irade,Anayasal düzen
Milliyetçilik (Ulusçuluk) ;
Atatürk’ün millet tanımı şu şekildedir; geçmişte,günümüzde ve gelecekte bir arada yaşama isteğinde olan, aynı vatan topraklarında bulunan, aynı dil, kültür ve duyguları benimsemiş insanlar bütünüdür. Din birliğine değil, birlikte yaşama arzusuna dayanır. Bu nedenle laiktir. Ulusal mücadelemizde uygulamaya konulan ilk (temel) ilkedir.Vatan ve millet sevgisine, millî birlik ve beraberliğe dayalıdır.

Halkçılık ;
Halkçılık ilkesi, ulusal egemenliği her şeyden üstün tutan bu ilke halkın huzur ve refahını ister. her sektörden halkın toplumun bütününü oluşturduğu benimseyen bu ilke halk arasında iş bölümü ve dayanışmayı sağlar. Kanun önünde tüm vatandaşların eşit olduğunu kabul eder. Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle oluşturduğu düzende ; toplumda hiçbir kimseye, gruba veya herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınamamasını sağlamıştır. Halkçılık ilkesi; hiçbir vatandaşın başka bir vatandaşa karşı din, dil, ırk, mezhep veya ekonomik açıdan üstünlüğü olamayacağını savunur.

Laiklik ;
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelen bu ilkeyle devlet düzeninin, eğitim kurumlarının ve hukuk kurallarının dinle değil akıl ve bilim ile ilişkili olması istenmiştir. Bu ilkeyle birlikte halka din özgürlüğü tanınmıştır.
o Laikleşme Evresi şöyle gerçekleşmiştir;
? Öncelikle 1922 yılında Saltanatın Kaldırılması
? 1924 yılında Halifeliğin Kaldırılması
? 1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
? 1928 yılında ise “Devletin dini İslam’dır” ibaresinin Anayasa’dan Çıkarılması şeklinde gerçekleşmiştir.

Devletçilik ;
Devletçilik ilkesi, devletin daima ileriye taşınması amacıyla çalışmalar yapılmasıdır. Atatürk devletçilik ilkesi ile Türk toplumun ekonomisinin güçlenmesi ve başka ülkelere bağımlılığının olmaması hedeflenmiştir. Devletçilik ilkesine bakılarak devletin ekonomiye müdahale hakkı mevcuttur. Devletin yaptığı ekonomik faaliyetlerin yanı sıra özel kesime de ekonomik faaliyet hakkı tanınmıştır. Bu özel şirketler zaman zaman devlet tarafından kontrol edilmiştir.

İnkılapçılık ;
İnkılapçılık, Türk ulusunun muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesi amacıyla imza atılan Atatürk devrimlerinin kabul görmesi, giderek geliştirilerek uygulanmasıdır.Toplumun eski düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesidir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi